کتابخانه شیعه
37 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر وموسس
زبان : فارسی
کتابخانه ای حاوی کتب اصلی و اثر گذار شیعه به صورت ورد وقابلیتهای بالا جهت محققین و دین پزوهان.