تنها منجی
34 بازدید
محل ارائه: شخصی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر وموسس
زبان : فارسی
این سایت به سه زبان فارسی /عربی/ انگلیسی مطالبی فراگیر درباره حضرت مهدی علیه السلام را به صورت علمی و تحقیقاتی ارائه می دهد.