پاسخ گوئی به شبهات دینی
46 بازدید
محل ارائه: شخصی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر وموسس
زبان : فارسی
پاسخ گوئی به شبهات فکری در محدود اعتقادات شیعی هدفی است که در این محیط مجازی دنبال می شود.