اخلاق شیعه
47 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت موسس ومدیر
زبان : فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم اخلاق در مکاتب و نحل مختلف دارای تعاریف متعدد است وهر گروه و مسلکی خواسته اند از دیدگاه خود اخلاق را به علم تبدیل نموده و آن علم را از منظر خویش تعریف وتفصیل دهند.در این بین ادیان الهی ودر راس آنها دین حنیف اسلام که مکتب شیعه نمود واقعی آن محسوب می گردد نیز به مباحث اخلاق پرداخته است و مکلفین ومعتقدین به شریعت را موظف به رعایت دستورات اخلاقی می داند . شدت اهمیت اخلاق و رعایت شئونات آن هنگامی مشخص می گردد که کلام رسول معظم اسلام که فرموده اند: انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق (من برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شدم) مورد بررسی و دقت قرار گیرد. جامعه امروز ما جامعه ای عاری از اخلاق و مکارم اخلاقی است واین واقعیتی است که هیچ فرد منصفی نمی تواند آن را کتمان نماید. جامعه امروز یا با مبانی اخلاق آشنا نیست ویا تعالیمی را تحت عنوان اخلاق آموخته اند که چیزی جز سرخوردگی وانفعال برای آنها به ارمغان نمی آورد، عرفانهای دروغین و دروغهای عرفانی یکی از این دست تعالیم غلط است.الفاظ متورم شده، اهداف دست نیافتنی،اسطوره سازی های بت پرستانه،عدم تطبیق تئوری با عمل،جلسات خسته کننده وتخدیری ازدرون مایه های اصلی این نوع اخلاق هاست. اخلاق در مکتب اهل البیت علیهم اسلام مجموعه ای از دستورات و راهکارهای علمی و عملی است که انسان را برای رسیدن به کمال و آرامش روح و روان یاری می کند و او را با مجموعه فضائل اخلاقی آشنا می نماید تا آنها را برای حیات طیبه و زندگی معقول خود فراهم آورد و از سوی دیگر رذائل اخلاقی را نیز معرفی می نماید تا انسان هدفمند و کمال خواه آن زشتی ها و پلیدی ها را از خود دور سازد. ما در این مجموعه اینترنتی در صدد هستیم آنچه را که جامعه امروز اعم از خانواده، مدارس،ادارات،زندگی آپارتمان نشینی، مهمانی ها و جشنها،دانشگاهها و حوزه هاو... برای زندگی اخلاقی بدان احتیاج دارند را جمع آوری نماییم ودر اختیار رهپویان راه اخلاق و معنویت حقیقی قرار دهیم. باشد که این کم را خداوند برکت عنایت فرماید و به واسطه این عمل مشمول فضل و عنایت او قرار گیریم.