رجب نامه
38 بازدید
محل ارائه: سیستان وبلوچستان
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارش"وقایع تاریخی" اصلی ترین منبع شناخت "گذشته بشر "است وامروز پل ارتباط بشر گذشته وحال همین نوشته های تاریخی اسا .اسلام نیز دارای وقایع واتفاقات پر فراز و نشیبی بوده است که تاریخ نگاران آن را نگاشتهاند و در این جزوه وقایع و اتفاقات مهم ماه رجب جمع آوری و تحقیق گردیده و برای عموم قابل ارائه گردید.