اصبغ بن نباته کیست؟
56 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناخت اصحاب و یاران ائمه معصومین یکی از شعبه های علوم در حیطه معارف اسلامی می باشد که از آن به علم رجال نام برده می شود در این بین گاها افرادی یافت می شود که زندگی آنان دارای ابعاد قابلتوجه می باشد که معمولا از نگاه محققان ارجمند دور افتاده اند و "اصبغ بن نباته مشاجعی" از تبار آن بزرگواران است او مورد اعتماد امیر المومنین و از مهمترین ارکان سپاه او به حساب می آمده است.بررسی زندگی او پنجره ای جدید از معارف اهل بیت را به روی ما می گشاید. وی دارای مناسب مهم در دستگاه امامت امیر المونین بوده است که 1- مسئول شرطه الخمیس 2- نامه رسان حضرت 3- کاتب ودبیر حضرت از آن جمله می باشد. در این مقاله و مقالات بعد در این زمینه ابعاد مختلف زندگی او را بررسی می کنیم.