مرد مقاومت وتکلیف: نگاهی کوتاه بردوران مرجعیت آیت‌الله العظمی سیستانی
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گرچه آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی از عنفوان جوانی در پیچ وخم تمامی اتفاقات ورویدادهای جهان اسلام بخصوص تشیع وبالاخص ایران وعراق بوده است ومستمرا آنها را با تیز بینی رصد نموده است اما به گواهی تاریخ در تمامی دورانهای زندگی خود مشی او همراه با آرامشی خاص ودر نوع خود بی‌نظیر بوده است وبروز تاثیرات وجود او همواره درسایه‌ای از سکوت وتواضع پنهان بوده است، شیوه‌ای که سعی می‌کنند در این دوره نیزآن را اعمال نمایند.