آیت الله سید محمد مهدی خرسان"مرد خدا"
55 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناخت عالمان بزرگ یکی از راه کارهای رسیدن به مراتب کمال است. آنانی که سالیان دراز عمر خویش را در راه علم و عمل مصروف نموده اند. کوله باری از تجربه را در دامن رهپویان راه معرفت شناسی می گذارند آیت الله سید محمد مهدی خرسان" از تبار این فرزانگان است... در این نوشتار نویسنده شرح دیدار خود با این عالم و نابغه نویسندگی و تحقیقی در شهر نجف را نگاشته است.